Obowiązek informacyjny wg. RODO 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane  osobowe, jest Przychodnia Weterynaryjna ŻAKO sc R.Antczak A. Silny mieszcząca się przy ul. Bajana 15c  54-129 Wrocław  (dalej „My”, „ŻAKO” albo „Spółka”), przychodnia weterynaryjna świadcząca  usługi weterynaryjne.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych  osobowych

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:  adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Arkadiusz Silny Przychodnia Weterynaryjna ŻAKO sc R.Antczak A. Silny mieszcząca się przy ul. Bajana 15c  54-129 Wrocław 

Skąd mamy dane osobowe 

Otrzymaliśmy je od opiekuna zwierzęcia podczas zakładania karty zwierzęcia w systemie KlinikaXP* w celu  prowadzenia dokumentacji medycznej zwierzęcia.  Przed podaniem danych została  podpisana przez opiekuna zwierzęcia zgoda na przekazanie tych danych.

*Klinika XP to oprogramowanie dla lecznic dla zwierząt.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ŻAKO

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z  opiekunem zwierzęcia , w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjne dla zwierząt;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zwierzęcia;
 • zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi ŻAKO współpracuje;
 • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu o zwierzętach  zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli  dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems – jeśli dotyczy; 
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z opiekunami zwierząt, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych opiekuna zwierząt dla celów podatkowych i  rachunkowych.Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie  uzasadnionego interesu ŻAKO, którym jest: 

 • prowadzenie wobec opiekuna zwierząt działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego  własnych usług;
 • kontaktowanie się z opiekunem zwierząt , w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,  poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za jego zgodą
 • przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których opiekun może  wziąć udział;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania  spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych związanych z obrotem lekami.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam  sposób jak ją wyraziłeś.Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki będzie to konieczne zgodnie z przepisami prawa (np. dotyczącego obrotu lekami).

Czy opiekun zwierzęcia musi podać nam swoje dane osobowe

Wymagamy podania  następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać  umowę zawartą z opiekunem zwierzęcia, a tym samym świadczyć usługę:  Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail oraz dane zwierzęcia lub  telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).  Jeśli z jakiegoś powodu opiekun zwierzęcia nie poda danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć   umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł korzystać z  usług ŻAKO.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od opiekuna zwierzęcia podania innych danych  niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie  danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec ŻAKO w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich  przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych. 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: opiekun zwierzęcia zauważy, że dane są nieprawidłowe lub  niekompletne;  w odniesieniu do żądania usunięcia danych:dane nie będą już niezbędne do celów, dla których  zostały zebrane przez ŻAKO, jednak nie wcześniej niż 3 lata od ich wprowadzenia do systemu –  wynika to z innych przepisów prawa; opiekun zwierzęcia cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi  sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;  dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane opiekuna zwierzęcia są  nieprawidłowe –  opiekun zwierzęcia może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam  sprawdzić prawidłowość tych danych; dane opiekuna zwierzęcia będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale  opiekun zwierzęcia nie  będzie chciał/a, aby zostały usunięte; dane opiekuna zwierzęcia nie będą nam już potrzebne, ale mogą być  potrzebne opiekunowi zwierzęcia do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub  opiekun zwierzęcia wniesie sprzeciw wobec przetwarzania  danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu;  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie  danych opiekuna zwierzęcia odbywa się na  podstawie jego zgody lub zawartej z nim umowy, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób  automatyczny.  Opiekun zwierzęcia ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez ŻAKO danych osobowych do  organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

W jakich sytuacjach opiekun zwierzęcia może się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych

Ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się  znalazłeś/aś, 

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są  profilowane dla tego celu.  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.   

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

Dane osobowe udostępniamy  laboratoriom zewnętrznym, powiatowemu inspektoratowi  weterynaryjnemu, nadzorowi farmaceutycznemu, systemom zajmujących się ewidnecją  zaczipowanych zwierząt, systemu paszportowego wetsystems, usługodawcą płatności kartą.   

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z opiekunem zwierzęcia, a także po  jej zakończeniu w celach:  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i  rachunkowych,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,  archiwizacyjnych,  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy  lub do momentu wniesienia przez opiekun zwierzęcia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od  tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których opiekun zwierzęcia może wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia  wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących  przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ŻAKO   zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania  spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.   

Czy przekazujemy dane opiekuna zwierzęcia do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Nie przekazujemy danych poza EOG.   

Czy przetwarzamy dane osobowe opiekuna zwierzęcia automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób  wpływający na Twoje prawa

Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie.